Algemene Voorwaarden

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • SCHOENEN LUC: BVBA SCHOENEN LUC, met maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Hippoliet Spilleboutdreef 22 en ondernemingsnummer 0421.718.881.
  • Klant: De natuurlijk persoon als consument of rechtspersoon die de intentie heeft goederen aan te kopen
  • Dag: kalenderdag
  • Goederen: De producten zoals deze in de webshop te zien zijn en geleverd worden. Eventuele accessoires zijn daarbij enkel inbegrepen indien deze expliciet vermeld worden bij het product op de webshop.
  • Webshop: de shop zoals deze online raadpleegbaar is op www.schoenenluc.be

Artikel 2: Toepassing

2.1. Onze algemene voorwaarden, zoals hieronder vermeld, alsook mogelijke bijkomende voorwaarden bij een specifiek product, zijn van toepassing op elk aanbod van de klant en op elke tot stand gekomen overeenkomst tussen SCHOENEN LUC en de klant. Onze voorwaarden hebben voorrang op elke vorm van voorwaarden gesteld door de koper.

2.2. Voordat een overeenkomst tussen partijen wordt afgesloten, wordt de tekst van onze algemene voorwaarden aan de klant ter beschikking gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk zou zijn, zal SCHOENEN LUC aangeven op welke wijze onze algemene voorwaarden te zien zijn voordat de overeenkomst tot stand komt. Op verzoek van de klant kan in dit laatste geval een exemplaar van de voorwaarden kosteloos langs elektronische weg worden verzonden of per post opgestuurd.

Artikel 3: De goederen

3.1. Indien er een beperkte geldigheidsduur van een actie geschiedt of bepaalde voorwaarden gekoppeld zijn aan de goederen, wordt dit nadrukkelijk vermeld bij de goederen.

3.2. De goederen bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving. Indien gebruik gemaakt wordt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten van de aangeboden goederen binden SCHOENEN LUC niet.

Artikel 4: Totstandkoming van de overeenkomst

4.1. Er ontstaat een overeenkomst tussen partijen van zodra er een akkoord is tussen partijen over de goederen en de prijs, en nadat de klant de algemene voorwaarden aanvaard heeft.

4.2. Wanneer de klant zijn akkoord gegeven heeft langs elektronische weg met de voorwaarden, de goederen en de prijs, zal SCHOENEN LUC onverwijld langs elektronische weg dit akkoord bevestigen. Zolang SCHOENEN LUC dit akkoord niet bevestigd heeft, heeft de klant nog de mogelijkheid om zijn verzoek te annuleren.

4.3. SCHOENEN LUC treft de passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. SCHOENEN LUC zorgt er eveneens voor dat de klant op een veilige manier elektronisch kan betalen.

4.4. SCHOENEN LUC kan zich binnen het wettelijk kader nagaan of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede kennis nemen van alle factoren die van belang zijn om de overeenkomst tot stand te laten komen. Indien SCHOENEN LUC van oordeel is dat er gegronde redenen zijn om de overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of te koppelen aan bepaalde bijzondere voorwaarden.

Artikel 5: Informatieplicht van SCHOENEN LUC

SCHOENEN LUC zal uiterlijk bij de levering van het product de volgende informatie op schriftelijke of op zodanige wijze dat deze voor de klant raadpleegbaar is, meesturen:

  • Adres van de vestiging van SCHOENEN LUC waar de klant met eventuele klachten terecht kan;
  • De voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht kan gebruik maken, dan wel een duidelijke melding indien er geen herroepingsrecht mogelijk is;
  • De prijs met inbegrip van alle belastingen van de goederen, de wijze van betaling en voor zover van toepassing de kosten voor de levering
  • Indien een herroepingsrecht toegekend is, een formulier voor teruggave van de goederen

Artikel 6: Levering

6.1. SCHOENEN LUC zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en de uitvoering van bestellingen van goederen en de verwerking ervan.

6.2. De klant verbindt zich ertoe een geldig adres kenbaar te maken aan SCHOENEN LUC

6.3. De leveringstermijnen vermeld op de facturen of onder enige andere vorm zijn louter informatief en zijn niet bindend voor SCHOENEN LUC. Bovendien kunnen eventuele prijsstijgingen bij fabrikanten of leveranciers tussen de datum van bestelling en de datum van de levering aanleiding geven tot herziening en aanpassing van de prijzen.

6.4. SCHOENEN LUC verbindt zich ertoe uiterlijk binnen de 30 dagen na ontvangst van de bestelling te leveren, behoudens wanneer een andere termijn overeengekomen is. Indien niet kan geleverd worden binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van de bestelling, zal SCHOENEN LUC de klant hiervan op de hoogte brengen zonder dat dit evenwel recht geeft op een schadevergoeding.

6.5. Indien ten gevolge van omstandigheden buiten de wil van SCHOENEN LUC om of ten gevolge van een fout van de koper de levering niet kan doorgaan, kan SCHOENEN LUC hier niet voor verantwoordelijk gesteld worden.

Zonder exhaustief te zijn, worden volgende handelingen beschouwd als een fout van de koper:

– Verkeerd leveringsadres doorgegeven

– Verkeerde persoonlijke gegevens doorgegeven

6.6. De klant heeft enkel het recht de overeenkomst te ontbinden indien de levering 30 dagen na ontvangst niet heeft plaatsgevonden en de klant hierover niet geïnformeerd werd behoudens wanneer reeds op voorhand een langere leveringstermijn vermeld werd.

6.7. Ingeval van ontbinding zoals in vorig lid vermeld, dient de klant SCHOENEN LUC in te lichten dat zij de overeenkomst wenst te ontbinden. SCHOENEN LUC zal de betaalde prijs binnen een termijn van 7 dagen na kennisname van de ontbinding terugbetalen.

Artikel 7: Herroepingsvoorwaarden

7.1. De klant dient goederen terug te sturen binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst in de originele verpakking. De termijn van veertien dagen neemt aanvang vanaf de dag van ontvangst. De stempel van verzending bij teruggave is de vervaldag van de termijn. Het formulier voor teruggave van de goederen dient te worden ingevuld en meegestuurd met de terug te geven goederen.

7.2. SCHOENEN LUC mag verzoeken de reden voor teruggave te willen meedelen, maar kan de klant hier niet toe verplichten.

7.3. De goederen dienen in perfecte staat te verkeren. De klant dient zorgvuldig om te gaan met de goederen en mag deze slechts hanteren en inspecteren zoals hij dat in de winkel zou mogen doen. De klant is aansprakelijk voor waardevermindering van goederen die het gevolg zijn van zijn onzorgvuldig handelen.

7.4. De bewijslast en het risico voor naleving van de bepalingen omtrent de herroepingstermijn ligt bij de klant.

7.5. Behoudens anders overeengekomen, kan de klant de goederen gratis terugsturen. SCHOENEN LUC zorgt voor de nodige gegevens en documenten om de goederen te kunnen terugsturen.

7.6. Indien voor bepaalde goederen geen herroeping mogelijk is, zal SCHOENEN LUC de klant hier voorafgaandelijk duidelijk van in kennis brengen.

7.7. Wanneer de goederen niet teruggestuurd worden binnen een termijn van veertien dagen na ontvangst worden deze als definitief aanvaard beschouwd. Teruggave van goederen die na het verstrijken van de termijn van veertien dagen na ontvangst worden teruggestuurd zullen in geen geval recht geven op terugbetaling, behoudens expliciet en schriftelijk akkoord van SCHOENEN LUC.

Artikel 8: Prijs

8.1. Alle goederen vermelden duidelijk de prijs, alsook indien bepaalde toeslagen van toepassing zijn.

8.2. Indien een bepaalde prijsverlaging wordt toegekend voor de goederen, zal SCHOENEN LUC de geldigheidsduur hiervan meedelen.

8.3. In afwijking van vorig lid, kan SCHOENEN LUC verwijzen naar een bepaalde kortingsperiode die wettelijk bepaald is om te voldoen aan de geldigheidsduur van de prijsverlaging. Eveneens heeft SCHOENEN LUC de mogelijkheid bij een prijsverlaging te vermelden dat van de goederen nog slechts een beperkt aantal beschikbaar zijn.

8.4. Prijsverhogingen na het sluiten van de overeenkomst zijn enkel toegestaan indien deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of afhankelijk zijn van factoren buiten de wil van SCHOENEN LUC om.

8.5. De prijzen vermeld bij de goederen zijn inclusief BTW.

Artikel 9: Betaling

9.1. Behoudens anders overeengekomen, dient de betaling van de goederen te gebeuren bij bestelling en voor de levering. De bestelling zal niet verwerkt worden indien er geen betaling gebeurd is.

9.2. De betaling dient te gebeuren overeenkomstig de instructies op de webshop.

9.3. Indien de betaling niet doorgaat om redenen te wijten aan de klant, zal deze van rechtswege intresten opleveren aan de wettelijke rentevoet vanaf datum van de bestelling en vermeerder met een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de waarde van het goed, met een minimum van € 25.

9.4. De klant heeft de plicht om onjuistheden in de betalingsgegevens op de webshop mee te delen aan SCHOENEN LUC.

Artikel 10: Risico

Het risico van beschadiging of vermissing van de goederen gaat over op de klant vanaf de levering van de goederen.

Artikel 11: Factuur

De factuur wordt gevoegd bij de levering. Facturen worden geacht aanvaard te zijn na een termijn van veertien dagen na ontvangst.

Artikel 12: Klachtenregeling

De klant wordt afdoende geïnformeerd over de mogelijkheid om een klacht neer te leggen. Er zal een klachtenformulier meegestuurd worden bij levering.

Artikel 13: Bevoegdheid

Elk geschil behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te Kortrijk en beheerst door het Belgisch Recht